Karma en Reïncarnatie

Van Dichterbijdanooit

Karma en Reïncarnatie

    auteur: Hans Stolp  

Prijs: €16,

Reïncarnatie behoort tot de inzichten,waarover Jezus in het geheim met zijn discipelen sprak, maar waarover hij zich in het openbaar niet uitsprak. Deze inzichten behoren dus tot de christelijke traditie, zij het dat ze oorspronkelijk alleen in het geheim werden doorgegeven,bijvoorbeeld op de esoterisch-christelijke

school in Athene! Het woord Karma zelf komt in de Bijbel niet voor, maar waar dat woord voor staat wordt wél regelmatig in de Bijbelse teksten onder woorden gebracht: Wat gij zaait, zult gij ook oogsten..

Het inzicht in meerdere levens blijkt ons hele leven, heel ons denken en heel ons handelen op een beslissende manier te veranderen. Zo leren we bijvoorbeeld dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten, en dat we ons daarom niet in het slachtofferschap mogen opsluiten. We leren dat we niet zozeer de vraag:’Waarom?’ moeten stellen, maar dat we ons moeten bezinnen op de vraag wat we van allerlei gebeurtenissen in ons leven te leren hebben, ofwel dat we de vraag naar het ‘Waartoe?’ moeten leren stellen.

Bovendien blijkt het inzicht in het feit dat wij meerdere levens op aarde doorleven, ons ook antwoord te geven op de vraag,wie wij nu eigenlijk zijn: geestelijke wezens die zich af en toe in een stoffelijk jasje hullen om hier op aarde hun lessen te leren.

Er zijn verschillende karma-oefeningen,zodat we op het spoor kunnen komen van de karmische lessen die wij in dit leven te leren hebben. Hoe meer wij ons deze lessen bewust worden, hoe rijker we straks terug zullen keren naar ons geestelijke huis! Ook is het belangrijk inzicht te krijgen in de manier, waarop onze levenshouding van leven tot leven een transformatie ondergaat: wie deze inzichten kent, begrijpt zoveel meer van het lot van allerlei mensen om zich heen!

Bijvoorbeeld: haat in het ene leven, leidt tot leed in een volgend leven, en dat leed verschijnt in een daaropvolgend leven weer als geslotenheid