Christus als de weg tussen Lucifer en Ahriman

Van Dichterbijdanooit

christus-de-tussenwegChristus als de weg tussen Lucifer en Ahriman

auteur: Hans Stolp

Prijs: €16,-

Een oud gezicht
Soms kun je het aflezen aan een oud gezicht: hoe de stormen en de pijnen van het leven
in het hart van deze mens rijpten tot wijsheid, tot mededogen en tot een hogere vorm van liefde.
De vele lijnen en rimpels vertellen elk een eigen verhaal
over wat het leven deed.
Over de pijn van een verlies, over de innerlijke strijd met
de eigen angsten, de driften en onzekerheden.
Maar dit gezicht vertelt ook over de winst die deze mens behaalde: hoe mededogen groeide,
hoe hij allengs meer begreep van het hart van de ander en hem of haar daarom respecteren kon.
Wijsheid en liefde gaan op dit gezicht hand in hand
de vrucht van een geleefd leven,

van zoeken en tasten naa
r inzicht, naar de eigen
Levensopdracht en naar het begrijpen van het waarom.
Een winst die dit gezicht zo rijk,
zo fascinerend maakt: ik kan er eindeloos
naar kijken – met vreugde en met eerbied.
Verbittering – zo lees ik op dit gezicht – heeft uiteindelijk geen kans gekregen,
maar moest wijken voor mededogen, warmte en begrip.
Zelfoverschatting was vervaagd en verdwenen door de lessen van het leven.
Zo verloor eerst Ahriman (de macht van verharding) zijn greep op deze mens.

En zo verloor ook Lucifer (de macht van overmoed en alleen maar op jezelf gericht zijn)
zijn greep op hem. Maar waar zij wijken moesten, werd de Geest zichtbaar op dit gezicht.
Kijkend naar dit gezicht begon ik allengs nog iets diepers te zien:
hoe Christus zelf zichtbaar werd voor wie kan kijken met de ogen van het hart.
Ik zag hoe Hij tot leven was gekomen in het hart van deze mens,
omdat hij – bewust of onbewust – de weg van het midden gegaan was,
de weg van Christus die tussen Ahriman en Lucifer door voert.
Zo zag ik hoe Christus zelf – dwars door de lijnen
en de rimpels heen – als een zacht, verwarmend
en genezend licht, oplichtte in dit gezicht.

Lucifer en Ahriman in de Bijbel

In vele culturen spreekt men over een weg tussen twee uitersten (of twee kwaden).
Zo bijvoorbeeld in de Griekse mythologie: de weg tussen de Scylla en de Charybdis. Of in China: het evenwicht tussen Yin en Yang. De Bijbel spreekt over Behemoth en Leviathan, het nijlpaard
en de krokodil (symbolen van de twee donkere geestelijke machten).
Een veel voorkomende dualiteit in de Bijbel is die van de duivel en de satan, die in de esoterie al eeuwenlang Lucifer en Ahriman genoemd worden.
Vier voorbeelden van de werkzaamheid van Lucifer en Ahriman in de Bijbel zijn deze:
Lucifer (de slang of de duivel) treedt aan het begin van de Bijbel op in het paradijs, waar hij op een vriendelijke manier Eva verleidt om een appel te eten van de boom van kennis
van goed en kwaad. Als ze dat doet, zegt hij, zal ze worden als God. Zo brengt hij Adam en Eva ertoe het paradijs te verlaten en af te dalen naar de aarde om zich van zichzelf be
wust te worden. Hij brengt de mens dus de vrijheid, maar verstrikt hem ook in illusies.
Ahriman treedt op in het verhaal van Job: alle beproevingen die Job overkomen (het verlies van zijn kinderen, zijn bezittingen en zijn gezondheid), worden hem aangedaan door Ahriman. Maar door al deze beproevingen wordt Job wel een ingewijde, een wetende
die God mag zien, de afdaling van Christus naar de aarde mag schouwen, en die zich bewust wordt van de tweevoudigheid van het kwaad.
De verzoeking van Jezus Christus door Lucifer en Ahriman beide.
Direct na de doop in de Jordaan (en dus direct na de incarnatie van de Christus in de
mens Jezus) dagen Lucifer en Ahriman sámen Jezus Christus uit. Hem wordt gvraagd:
De duivel (Lucifer) te aanbidden om het koningschap over het hele aardrijk te ontvangen door Lucifer), van de dakrand van de tempel te springen (door Lucifer en Ahriman),
en om van stenen brood te maken (door Ahriman).
Daarnaast zijn de beide misdadigers die aan het kruis hangen – links en rechts van
Jezus Christus – een symbool van Lucifer en Ahriman.
Hoe werken Lucifer en Ahriman op ons in?

Ahriman wil ons ertoe brengen de wereld van de geest te vergeten en te ontken-nen. Hij wil dat de mens het geestelijke verloochent en afwijst en alleen de aardse wereld serieus neemt. Ahriman was dus erg blij met het Concilie van Constantino-pel uit 869 dat de geest afschafte en zei dat de mens alleen uit een lichaam en een ziel bestaat.

Lucifer wil ons juist ertoe brengen het aardse leven te verwaarlozen en het
niet serieus te nemen. Hij wil ons van het aardse leven vervreemden.
Maar daardoor zouden we wel onze levensopdracht vergeten en blind zijn voor
de aardse lessen die ons worden voorgelegd.

christus-tussenweg2Lucifer:

Hij laat ons boven onszelf uitstijgen.
Hij verstrikt ons in illusies (zoals hoogmoed, arrogantie en het denken een god te zijn).
Hij is de voortijdige brenger van de vrijheid.
Daarnaast maakt hij ons egoïstisch, brengt ons religieuze fantasieën en maakt ons
wereldvreemd.
Maar hij geeft ons ook grootse geschenken: kennis en inzicht, kunst en creativiteit en vrijheid.
Wij hebben hem ongelooflijk veel te danken!!! Niet voor niets heet hij Lucifer of Lichtdrager.
Bovendien hebben alle koortsziektes ofwel warme ziektes met zijn inwerking te maken.

Ahriman:christus-tussenweg

Hij is een nihilist en atheïst. Voor hem is alleen de materie waar: de geest bestaat niet.
En dus sluit hij ons af van de Geest. Bovendien verleidt hij ons tot machtswellust en

hebzucht. De gevolgen van zijn inwerking zijn: verharding en angst: de mens staat
volgens Ahriman alleen, zonder enige goddelijke hulp in het leven.
Ahriman werkt met name op ons denken in en vormt het om tot een louter rationeel denken.
Maar hij schenkt ons: – Aandacht voor de aarde
– Het vermogen om te aarden,
– En de techniek.
Ahriman geeft ons dus grootse geschenken waar we hem dankbaar voor mogen zijn!
Alle koude ziektes hebben met zijn inwerking te maken (kanker, multiple sclerose en reuma
bijvoorbeeld). Het zijn sluipende en verhardende ziektes.
Ben jij meer Luciferisch of meer ……..Ahrimanisch ingesteld?:

Overgevoelig

Arrogant

Sentimenteel

Verspilzucht

Overmoed

Impulsief

Jonge mensen

Idealisme

Hogere noodzaak

Mystiek

Spontaniteit

Kwaliteit

Haat

Warmte

Roem

Te dichtbij

Verticaal

Erotische beleving

Praatziek

Vrouwen

Astraallichaam

Afgestompt

Onderworpen

Onverschillig

Gierigheid

Lafheid

Conservatisme

Oude mensen

Realisme

Alles is toeval

Wetenschap

Geremdheid

Kwantiteit

Angst

Koude

Anonymiteit

Afstandelijk

Horizontaal

Pornografie

Zwijgzaam

Mannen

Etherlichaam

De weg van Christus is de weg tussen die beide uitersten door, de weg van het midden

christus-als-tussenweg

 

 

 

4 De houtsculptuur van Rudolf Steiner

In het Goetheanum in Dornach (bij Bazel) staat de houtsculptuur die Rudolf Steiner maakte en
die meestal de Mensheidsrepresentant genoemd wordt. Beter vertaald:
de representant van het mens-zijn. In dit beeld drukte Rudolf Steiner de geestelijke winst uit die
een mens behalen kan als hij de weg tussen Lucifer en Ahriman vindt. Juist bij dit zoeken naar
evenwicht tussen die beide krachten verovert de mens een geestelijke kracht: de Geest die –
leven na leven – steeds meer zichtbaar zal gaan worden in de trekken van zijn lichaam.
Natuurlijk zien velen in deze gestalte ook Christus: hij is immers degene die ons is voorgegaan
op deze weg en die de Geest tot in elke vezel van zijn lichaam tot uitdrukking of tot leven bracht.
Opvallend in dit beeld is dat de centrale gestalte (Christus) Lucifer en Ahriman niet bestrijdt, maar
met liefde benadert. En juist deze liefde is het die hen hun macht ontneemt, waardoor Lucifer ter
aarde stort en Ahriman ineen krimpt. Het beeld wil duidelijk maken dat we Lucifer en Ahriman niet
moeten ontlopen (kan niet eens), maar dat we naar evenwicht tussen die beiden moeten streven.
Dat midden is de weg van Christus.

5 Lucifer en Ahriman en onze chakra’s

Lucifer Chakra Ahriman

1

Levensangst Stuitchakra Agressie om te overleven
2 Slachtofferschap Sakrale chakra Haat, woede, Gekwetstheid
3 Manipuleren Miltchakra Angst
4 Je verliezen in de ander Hartchakra Onverschillig voor de ander
5 Zelfoverschatting Keelchakra Het Ik is een lichamelijke Eigenschap
6 Onbetrouwbare visioenen Voorhoofdchakra Helder zien waar je kansen (Psychose)
op bezit en macht liggen
7 Extase Kruinchakra Opgesloten in jezelf,Los van de aarde
Depressief

(Zie hiervoor Roland van Vliet, Wie zeggen de mensen dat Ik Ben?)

6 De Asoera’s


Naast Lucifer en Ahriman is er nog een derde donkere geestelijke macht: de Asoera’s.
Lucifer valt ons aan op onze emoties, en dus in onze gewaarwordingsziel,
Ahriman valt ons aan in ons denken, en dus in onze verstandsziel,
En de Asoera’s vallen ons aan in onze bewustzijnsziel: zij willen de geboorte van ons
hoger Ik tegengaan. De aanvallen van de Asoera’s verlopen via:
1. onbeheersbare hartstochten (seksualiteit), 2. verslavingen, 3. racisme en 4. misbruik van de moderne wetenschap (bv. genmanipulatie).


7 Hoe kunnen we Lucifer, Ahriman en de Asoera’s bestrijden?


Lucifer bestrijden we door moraliteit – en dus door oprecht en eerlijk (ook naar onszelf!) te zijn, en door naastenliefde (als wapen tegen egoïsme).
Ahriman bestrijden we door inzicht,
De Asoera’s bestrijden we door bewustwording en door het zwaard van Michaël, dus
door zijn dienaar te worden! Daarbij is de weg van het midden: de weg van Christus,
onze grootste kracht in de ontmoeting met de drie donkere wezens.


8 Bijzonderheden


Lucifer incarneerde in het derde millenium v. Chr., Ahriman zal in het
derdemillennium na Chr. incarneren (2664, zo mogelijk eerder).
Door de val van Ahriman op aarde in 1879 is sinds die tijd de Ahrimaanse
invloed sterk merkbaar geworden. Vandaar dat de 20e eeuw de eeuw werd
waarin het leven na de dood, het bestaan van God, van de engelenwereld
en van de duivel en de satan ontkend werd.
De eerste drie na-Atlantische cultuurperioden staan sterk onder invloed van
Lucifer, de laatste drie onder die van Ahriman.
Midden-Europa heeft de opdracht om de Oosterse Luciferische levensvisie
met de Westerse Ahrimanische levensvisie te verbinden. Het beeld van de
vertegenwoordiger
van het mens-zijn is het eerste resultaat van die opdracht.
Vergeet het niet: we hebben Lucifer en Ahriman nodig om te groeien.
Daarom mogen we hen zonder angst, maar met liefde en dankbaarheid
tegemoet treden.

 

 Tags:

Vergelijkbare artikelen

Laat een reactie achter